Kako kreiranje modela kompetencija pomaže vašoj kompaniji?

Regrutacija i selekcija na osnovu modela kompetencija je sve zastupljenija i relevantnija na današnjem tržištu rada koje se veoma brzo razvija i postavlja sve kompleksnije zahteve zaposlenima. Za kompanije postaje sve važnije zaposliti ne samo osobe koje su stručne, već i osobe koje poseduju odgovarajući set kompetencija koji odgovara organizacionoj kulturi date kompanije.

Šta su kompetencije?

Kompetencije su integrisana znanja, veštine i karakteristike koje doprinose efikasnosti pojedinca, ali i cele kompanije čiji je taj pojedinac deo. Iste kompetencije mogu biti relevantne za različite pozicije i poslove, za razliku od brzo promenljivih stručnih ili tehničkih veština specifičnih za određenu struku ili poziciju. Željeni nivo kompetencije kod pojedinca može da varira u zavisnosti od zahteva pozicije i potreba organizacije.

Kompetencije su postale relevantne pri selekciji i upravljanju ljudskim resursima tokom ranih 1970-ih kada su psiholozi uočili da akademski uspeh i znanje koje se ispoljava na testovima nisu najprecizniji prediktori uspeha zaposlenih. Kompanije su polako počele da kreiraju liste kompetencija koje zaposleni moraju da imaju da bi efikasno obavljani posao, da bi već početkom XXI veka čak 60% velikih kompanija imalo jasno definisane modele kompetencija (CIPT, 2007).

Šta je model kompetencija?

Model kompetencija je struktuirana i jasna lista kompetencija potrebnih za izvođenje aktivnosti na određenoj poziciji u kompaniji. Modeli mogu da se prave za određenu poziciju, grupu pozicija ili za celu kompaniju.

Model kompetencija definiše razliku između dobrog i odličnog.  Na primer, dobar programer će imati sve tehničke veštine potrebne za uspešno programiranje, a odličan programer će moći i uspešno da sarađuje sa kolegama da bi blagovremeno otkrili i uklonili greške u kodu. To omogućava kompaniji da bira zaposlene tako da svi imaju set veština potrebnih za što veću efikasnost i uspešnost, što organizaciju čini konkurentnom.

Kako sve model kompetencija pomaže kompaniji i zaposlenima:

  • Predstavlja moćno sredstvo za adekvatan izbor kandidata.
  • Omogućava objektivniju procenu zaposlenih, jer olakšava sagledavanje njihovih razvojnih potreba.
  • Pruža zajednički jezik između kompanije i zaposlenih za jasno komuniciranje očekivanja i ključnih karakteristika i veština potrebnih u njihovom poslu.

Assessment Systems Adria 12. decembra 2018. organizuje trening Kreiranje modela i procena razvijenosti kompetencija na kom će polaznici moći bolje da sagledaju smisao i potrebu modela kompetencija za njihovu kompaniju. Takođe, imaće priliku da saznaju kako se modeli kompetencija kreiraju i kako se koriste za selekciju, upravljanje učinkom zaposlenih i planiranje njihovi razvojnih aktivnosti.

Saznajte više o trenzima u našoj ponudi!

Prijavite se za učešće na treningu!

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This