assessment-center

Assessment Centar

Uvid u kompetencije. 

ŠTA JE ASSESSMENT CENTAR?

Assessment centri se obično preporučuju u situacijama kada poslodavac želi da bude siguran da bira najbolju osobu za određenu poziciju, na primer, kada bi nizak radni učinak predstavljao značajan rizik za kompaniju. 

Assessment centar (AC), ili centar za procenu ličnosti, je najpouzdaniji metod za selekciju kandidata sa najvećim potencijalom za uspešno obavljanje određenog posla. Metod kombinuje različite situacije i zadatke koji korespondiraju sa kompetencijama potrebnim za uspešnost na određenoj poziciji. Assessment centri su obično osmišljeni kao jednodnevni program. Zadaci mogu da podrazumevaju kreiranje prezentacije na zadatu temu, igranje uloga, grupne aktivnosti ili studije slučaja. Psihometrijski testovi su takođe bitan deo procesa selekcije. 

Da bi se osmislili najkvalitetniji AC zadaci, neophodna je detaljna analiza trenutnih i budućih zahteva za uspešno obavljanje datog posla. Prisustvom više procenjivača, koji sprovode različite metode, posmatraju kandidate i porede svoje zaključke i procene nakon AC, obezbeđuje se objektivnost konačne preporuke. 

KAKO Assessment Centar FUNKCIONIŠE?

Kandidati se procenjuju kroz više individualnih i grupnih situacija (koriste se, na primer, psihodijagnostički testovi, testovi učinka, studije slučaja, igranje uloga) koje korespondiraju sa kompetencijama potrebnim za uspešno obavljanje određene radne uloge u okviru organizacije. 

 • Individualni AC za procenu liderskih potencijala kandidata za menadžerske ili izvršne funkcije  
 • Grupni AC za procenu specifičnih kompetencija bitnih za ekspertske pozicije
 • Procena potencijala eksternih i internih kandidata 
 • Odabir učesnika programa za razvoj talenata 

KOJI SU BENEFITI ASSESSMENT CENTRA ZA VAŠU KOMPANIJU I KANDIDATE?  

BENEFITI ZA POSLODAVCA

 • AC pruža relevantne informacije o snagama i slabostima kandidata koje ne biste primetili pomoću drugih metoda.
 • AC meri kompetencije potrebne za uspeh na datoj poziciji u okviru organizacije.
 • AC omogućava poređenje kandidata.
 • AC je nepristrasan i zakonski ispravan način selekcije kandidata.
 • AC unapređuje kompetentnost i profesionalnost pristupa internih procenjivača. 

BENEFITI ZA KANDIDATE

 • Dizajn i atmosfera AC reflektuje kulturu organizacije, pružajući kandidatima uvid u to kako bi bilo raditi za datu kompaniju 
 • AC je zanimljivo razvojno iskustvo za kandidate 
 • AC se vidi kao fer metod selekcije 
 • AC simuliraju prave životne situacije, što je kandidatima zanimljivo 

BENEFITI NAŠIH ASSESSMENT CENTARA

STANDARDIZOVANI MODELI KOMPETENCIJA

Detaljno razrađeni i validirani modeli kompetencija za specifične zahteve date pozicije. 

PRILAGOĐENI MODELI KOMPETENCIJA

Nudimo fleksibilna rešenja. Lako možemo prilagoditi model kompetencija u skladu sa zahtevima Vaše kompanije. 

BRENDIRANI IZVEŠTAJI

Individualni i grupni izveštaji se mogu brendirati logoom Vaše kompanije. 

JASNI I RAZUMLJIVI INDIVIDUALNI I GRUPNI IZVEŠTAJI

Naši izveštaji pružaju detaljne informacije o potencijalima kandidata na dobro organizovan i jasan način. 

SPROVOĐENJE NA VIŠE JEZIKA

AC se može sprovoditi na više jezika, što omogućava njihovo korišćenje u internacionalnim korporacijama. 

RAZNOVRSNE AKTIVNOSTI

Koristimo tailor-made pristup osmišljavanju aktivnosti u skladu sa specifičnim potrebama klijenta na osnovu našeg širokog raspona raznovrsnih aktivnosti za različite nivoe, pozicije i industrije. 

VISOKOKVALITETNE PSIHOMETRIJSKE METODE

Korišnjećem različitih metoda evaluacije obezbeđujemo vrhunski kvalitet procene i minimizujemo subjektivnost rezultata.

STRUČNI PROCENJIVAČI

Smatramo da je ekspertiza naših procenjivača jedan od najvažnijih elemenata naših AC. Kako bi se osigurao najviši kvalitet procene, pružamo treninge za interne procenjivače klijenta.  

STRUČNO SAVETOVANJE

Saradnja u svim delovima procesa selekcije između klijenta i naših konsultanata obezbeđuje visok kvalitet naših usluga. 

Želite da saznate više o tome kako Vam Assessment Systems Adria može pomoći da osmislite i sprovedete izvanredan Assessment Centar?

Share This