assessment center

Assessment Center

ŠTA JE ASSESSMENT CENTER?

Assessment Center (AC) ili centar za procenu ličnosti je visoko pouzdan moderan metod koji se koristi pri selekciji najpodobnijeg kandidata u situacijama kada postoji nekoliko kandidata za jednu poziciju. Tokom ovog procesa kandidati se posmatraju u nekoliko individualnih i grupnih situacija (psihodijagnostika posla, testovi učinka, model situacije, studije slučaja, igra uloga, itd.) koje su u vezi sa kompetencijama neophodnim za uspeh na traženoj poziciji u toj organizaciji.

KAKO AC MOŽE POMOĆI VAŠOJ KOMPANIJI I ZAPOSLENIMA?

  • Veoma brzo dobijate pouzdane i relevantne informacije o snagama i slabostima kandidata što bi Vam inače oduzelo mnogo vremena.
  • Moći ćete da poredite kandidate.
  • Bićete u stanju da uvodite precizno ciljane razvojne aktivnosti (trening, koučing, mentorisanje) fokusirane na razvojne potrebe koje su identifikovane u Assessement Centru i time povećavati povraćaj investicija uloženih u razvoj zaposlenih.
  • Unapređuje kompetencije internih evaluatora.
  • AC će biti prihvaćen u Vašoj kompaniji kao fer i pouzdan metod selekcije zaposlenih.

ŠTA JE TIPIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

Složenost: Učestvujemo tokom sveukupnog procesa – pomažemo klijentima da definišu zahtevane kompetencije, razvijamo odgovarajuće forme za internu komunikaciju, dizajniramo i implementiramo AC uključujući i finalne izveštaje i individualne povratne informacije svim učesnicima. Često obučavamo interne posmatrače kako bi bili u stanju da učestvuju u procesu selekcije.

Pažljiva analiza potreba klijenta: Pre pokretanja svakog AC pažljivo analiziramo ciljeve svakog projekta, sve relevantne okolnosti, kompetencije koje su neophodne na specifičnim pozicijama u specifičnoj kompaniji, očekivanja klijenta o odgovarajućem AC dizajnu, itd.

Profesionalizam: Kada implementiramo AC, kreiramo timove iskusnih profesionalnih facilitatora, evaluatora, psihologa i, ukoliko je neophodno, glumaca.

Specifične i ciljane aktivnosti: Uvek prilagođavamo aktivnosti u skladu sa specifičnostima radne pozicije i kompanije. Primenjujemo aktivnosti koje najbolje mapiraju tražene kompetencije. Razvijamo situacije koje verodostojno oslikavaju svakodnevne aktivnosti kandidata.

Saradnja sa klijentom: Implementiramo AC u različitim formama u skladu sa željama klijenta. Pružamo složene programe.

KOJE VRSTE AC NUDIMO?

  • Kompleksne programe, uključujući dizajn, implementaciju, konačne izveštaje za učesnike i klijente, feedback-ove učesnicima.
  • Trening za interne posmatrače.
  • Delimično isporučivanje AC-a za interne snabdevače AC-a (samo u slučaju poslovne psihodijagnostike ili vežbi koje uključuju “uloge”)
  • Učešće spoljašnjih posmatrača (psihologa) u internim AC-ima.
Share This