NAPRAVITE POUZDANU PREDIKCIJU UČINKA NA POSLU.

Procena ličnosti i motivacije

Istraživanja i praksa uporno pokazuju da je ličnost jedan od najboljih prediktora načina na koji ljudi grade odnose, opažaju stvari i pristupaju poslu, kao i njihovog uklapanja u radnu poziciju. Sve ove karakteristike u velikoj meri predviđaju radni učinak, tako što anticipiraju ponašanje kandidata, oslikavaju njegove kompetencije i pružaju uvid u njegove snage i oblasti za razvoj, kao i motive i vrednosti.
Stoga, procena ličnosti se može koristiti za predviđanje ponašanja i učinka, identifikovanje stila rada kandidata, razumevanje šta je to što ga pokreće, kao i za prepoznavanje ponašajnih obrazaca koji bi mogli ometati njegovu produktivnost, odnose i reputaciju. Zahvaljujući bitnim uvidima koje ove informacije pružaju, procesi zapošljavanja mogu biti unapređeni a produktivnost uvećana, uz merljivi povratak investicije i efekte po profit.

Zato testovi ličnosti zauzimaju važno mesto u procesu selekcije zaposlenih.

PREDNOSTI

Sve procene ličnosti i motivacije su kompjuterizovane i dostupne za onlajn administraciju

Dostupne su na više jezika sa rezultatima koji se mogu formirati prema globalnim ili lokalnim nacionalnim normama

Rezultati i izveštaji se automatski generišu i dostupni su neposredno nakon zavšetka popunjavanja testa, što rezultira brzim, ekonomičnim i pouzdanim predviđanjima o potencijalu i uspehu kandidata

Želite da znate više o tome kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji u proceni ličnosti i motivacije kandidata?

Korišćenje alata za procenu ličnosti je korisno ne samo zbog objektivnosti koju pružaju. Poznavanje mera koje oni koriste dovodi do razumevanja “tipova ličnosti”, odnosno razumevanja koji ponašajni obrasci su međusobno u sinergiji, a koji su nekompatibilni. Ovime možemo izbeći postavljanje nerealnih i nerazumnih zahteva kandidatima, a takođe ćemo razumeti kako svaki posao zahteva drugačiji profil ličnosti, i da je svaka snaga uvek uparena sa određenom slabošću koju treba razvijati.

POVEZANOST ALATA PROCENE LIČNOSTI I PODOBNOSTI KANDIDATA:

Nestrukturisani intervju

0.2

korelacija

Strukturisani intervju

0.4

korelacija

Test mentalnih sposobnosti

0.54

korelacija

Test ličnosti

0.6

korelacija

Share This