STEKNITE UVID U KLJUČNE KOMPETENCIJE.

Procene zasnovane na kompetencijama

U današnjem brzo promenljivom biznis okruženju najbolji način da organizacije zadrže tržišnu prednost je da među zaposlenima imaju najbolje talente. Procena kompetencija nam daje brzo i efikasno rešenje za identifikaciju, upravljanje i razvoj talenata. Vaša organizacija će profitirati od povećanja produktivnosti ukoliko se postara da zaposleni imaju sposobnosti potrebne za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Naše metode procene zasnovane na kompetencijama su namenjene dobijanju kompletne slike profila kandidata i načina na koji će se ponašati na poslu. Kako bismo ponudili što precizniju procenu, kombinujemo procenu ličnosti i procenu kompetencija, i povezivanjem ličnosti sa učinkom možemo bolje predvideti uklapanje kandidata sa poslom i njegov uspeh na datoj poziciji.

Želeli biste da steknete pravi uvid
u snage i potencijal Vaših kandidata?

PREDNOSTI

Objektivan i nepristrasan proces

Pruža brze, pouzdane i relevantne informacije o snagama i slabostima kandidata i definiše kompetencije koje proizilaze iz njih. Naša jedinstvena ekspertiza iz oblasti poslovne psihologije unapređuje proces i omogućava bolje odluke koje donose raznovrsnije zapošljavanje i veću mogućnost za postizanje uspeha.

Postavljanje jasnih očekivanja u pogledu učinka

Obe strane imaju koristi od korišćenja realističnih zahteva za identifikaciju odgovarajućeg kandidata i nivoa njegove kompatibilnosti sa poslom. Identifikacija i merenje kompetencija pojašnjava zahteve posla, kao i način na koji ih treba obavljati i poslodavcu i zaposlenima.

Realističan pristup orijentisan na akciju

Procena kompetencija je dizajnirana da oslikava datu ulogu u organizaciji, kao i da mapira tražena ponašanja na poslu.

Naši provereni alati su bazirani na svetski prepoznatim metodologijama kombinovanim sa našom jedinstvenom ekspertizom u oblasti biznis psihologije.

Želite li da znate više o tome kako Assessment Systems
može da pomogne Vašoj organizaciji da dobije prave uvide u kompetencije kandidata?

Što više kompetencije kandidata koreliraju sa zahtevima posla, bolji će biti njegov učinak i posvećenost poslu.

Sa stanovišta organizacije, kompetencije su znanje, veštine, stavovi i ponašanja koji su neophodni za obavljanje određenih funkcija koje su potrebne na radnom mestu. Ovi zahtevi nam pomažu da opišemo kompleksna ponašanja koja bi organizacija želela da vidi kod kandidata.

Svaki posao zahteva specifičan set znanja i veština. Naš pristup je uvek prilagođen tako da bude u skladu sa datom pozicijom, kao i modelom kompetencija Vaše kompanije. Kompetencije nisu korisne samo u procesu selekcije, već igraju ulogu i u većini drugih HR procedura. Dobro kreiran model kompetencija će podstaći razvoj mekih veština u okviru organizacije, građenje efikasnih timova, pravilnu ocenu učinka, planiranje naslednika i negovanje talenata.

Share This